Pedigree Spinout's Bossa Nova Baby
 
 
 

Amadeo of Snubnose

(Per) Black-Shaded-SIlver

Real Emotion's Dreamer

(Per) Black-Shaded-Silver

Purrsatin's Starry Sky

(Per) Black-Shaded-Silver

Ultamint's Allure of Real Emotion

(Per) Black-Shaded-Silver

Silver Beauty's Grace

(Per) Black-Shaded-Silver

Silver Beauty's High Emotion

(Per) Black-Silver-Tabby-Blotched

Silver Beauty's Anjouli

(Per) Silver-Shell

Mourisa vom Azaleengrund

(Exo) Blue-Shell-Golden

Ch. Anthony von Müncheberg

(Exo) Golden-Chinchilla

Klippeneck Hugo

(Exo) Black-Shell-Golden

Blue Malibu von Müncheberg

(Per) Blue-Golden

Milady vom Azaleengrund

(Exo) Blue-Shell-Golden

Ch. Anthony von Müncheberg

(Exo) Golden-Chinchilla

Ch. Sally vom Azaleengrund

(Per) Blue-Shaded-Silver

 
 
 
 

Back